วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ (ถุงมือยาง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการงานวางท่อส่งน้ำประปาดิบหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมุ่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์สำนักงานทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างโครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนอ้อ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 (จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) บริเวณพื้นที่เสี่ยง บ้านปลายราง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 24- บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง