วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยลุงทวี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 - แหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 คุ้มหนองไผ่น้อย (จ่ายขาดเงิินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้าย ศพด.กีฬาเด็กและเยาวชน ป้ายพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการย้ายหอถังประปาเหล็กพร้อมระบบสูบจ่าย บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง