วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ซื้อพันธ์ุไม้ ปุ๋ย ดินปลูก โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (งวดที่ 2)
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกหญ้าแฝก โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โซ่ ขนาด 18 นิ้ว) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกฝายน้ำล้น-ทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 งานปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. งานเสริมดินบางช่วง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เสริมหินคลุก บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไใ่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่่ 12 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง