วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมผานไถ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ในการช่วยชีวิตคนตกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างตกแต่งและปรับปรุงสถานที สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง