วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
จ้างทำป้าย โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ประจำปี 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรม โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม โครงการอบรมและส่งเสิรมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียง ประดับผ้า เต็นท์และเก้าอี้ โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ประจำปี 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ประจำปี 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมพื้นที่ปลูก โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้าย โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างถ่ายวิดิทัศน์และจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอโครงการ โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างยานพาหนะ รับ-ส่ง โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเวที เต็นท์ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง