วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
จ้างรถบัสทัศนศึกษาสวนสัตว์ ตามโครงการส่งเสิรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็ก ศพด.ต.มะเกลือเก่า กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน สังกัด ศูนย์ อปพร. อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แลการแพทย์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง