วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ติดไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างรถบัสโดยสาร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างทำบานประตู/หน้าต่าง ต่อเติมห้องเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมฯ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณถนนมิตรภาพ - บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง