วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (งวดที่ 3)
1  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายชื่อประจำต้นสมุนไพรและขาตั้งป้าย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ)กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ติดไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสนน้ำฯ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสนน้ำ และน้ำมันสมุนไพร ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง