วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมกตัญญู สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (งวดที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง