วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ EMS ทะเบียน ขน-2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 กองสาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียงตามแนวพระราชดำริ (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 15 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง