วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย สำนักงานลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำ VDO Presentation กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนซอย หมู่ 17 ต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างรถเกรดเดอร์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอาคม หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่พัฒนา -บ้านนางชิด หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงสำนักงานโดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง