วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 12566 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ส่งเสริมฯ ม 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ม.9 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างติดฟิล์มกระจกรถยนต์สำนักงาน ฟอร์ด ทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างทำป้าย โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ประจำปี 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรม โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม โครงการอบรมและส่งเสิรมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียง ประดับผ้า เต็นท์และเก้าอี้ โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ประจำปี 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ประจำปี 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง