วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กและอนุบาล ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ 5 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานฯ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มเพื่อใช้รับรองและบริการประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง