วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ท้ายอ่างเก็บน้ำคำไฮ บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเครื่องเสียงและเช่านั่งร้าน โครงการแข่งขันกีฬา มะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อชุดโคมไฟถนน กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา บ้านหนองเบน หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างรื้อถอนเสาติดตั้งอินเตอร์เน็ตพร้อมขนย้ายอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 เส้นข้างวัด (สระเก็บน้ำผลิตประปา) จ่ายขาดเงินสะสม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง