วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์สำนักงาน ขก 3502 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายาง กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อAdapter เครืองโน๊ตบุค กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายาง กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง