วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมผานไถ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ในการช่วยชีวิตคนตกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างตกแต่งและปรับปรุงสถานที สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง