วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงสำนักงานโดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. สังกัด อบต.มะเกลือเก่า
6  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายาง กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายาง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโสกจานพัฒา หมู่ที่ 17 - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง