วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองซาด - บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มหัวนา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 - บ้านหํวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 ถนนเทวดา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้งรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้งรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำและเครื่องดื่มเพื่อใช้รับรองและบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง