วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานฯ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียรไร้สาย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องปั๊มลม กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ฟอร์ด ทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง