วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 1-2 ปี 2561 กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะ 1-2 กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโสกจานพัฒนา - บ้านหนองม่วง บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 ตำลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมติดผนังขนาด 26 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561 ระยะที่ 2 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561 ระยะที่ 2 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง