วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายน้อม - บ้านนายสนอง บ้านหนองซาด หมู่ท่ี่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมังกร บ้านหนองซาด หมู่ท่ี 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าวัดเขาซาด หมู่ท่ี 9 บ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีวางศิลาฤกษ์ ศพด.ม.9 กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จำนวน 5 ตัว กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง