วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไร่ - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าผูก สีขาว-สีเหลือง ประดับบริเวณรั้ว ไฟ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์โตโยต้า REVO ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง