วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน
23  ก.ค. 2561
จ้างโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านผู้สูงอายุ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง