วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำอาหารว่าง ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว
9  ส.ค. 2561
จ้างค่าอาหารกลางวัน โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมการอบรมปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน และสมัครสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Hilux Revo หมายเลขทะเบียน ขน 2260 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
8  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบัส กองการศึกษาฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.มะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 9 สิงหาคม2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง