วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2567 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านวังราง กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักระบายน้ำและฝาปิด คสล. (ห้วยน้ำมัน-ปากทาง) หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างรถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้ักับเกษตรกร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเบน หมู่ ๘ - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ (ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง