วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ (แผนงานสาธารณสุข)
28  ก.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (แผนงานการศึกษา)
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอย นางบานเย็น งามชื่น หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายดอม ปลิวกระโทก) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ อผส.น้อย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ อผส.น้อย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง