วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการย้ายโครงเหล็กหอถังประปาพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ 16 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮรก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต ตามโครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มวัด บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นไฟกระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง เวทีถวายราชสักการะ พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาการแสดงของมหรสพ (ลิเกเทิดพระเกียรติฯ) พร้อมเวทีลิเก เครื่องเสียง พิณพาทย์ ค่ารถไปและกลับของคณะลิเก ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีถวายราชสักการะ พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สระน้ำห้วยน้ำมันบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง