วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
24  ส.ค. 2561
งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโสกจานพัฒนา - พื้นที่เกษตร หมู่ที่ 17 บ้านโสกจานพัฒนา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
24  ส.ค. 2561
จ้างงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโสกจานพัฒนา - พื้นที่เกษตร หมู่ที่ 17 บ้านโสกจานพัฒนา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อธงสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ธงชาติ และผ้าประดับ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง