วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลักเชื่อมต่อหมู่่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มะเกลือเก่า เพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่รถทีด่ีและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายหาร สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง