วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้่าวัดหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในโครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขุดขยายและปรับพื้นที่บ่อน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสมปอง ทองเจือ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายรวย แซ่จิ๋ว บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสีตาเดช บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถนนมิตรภาพ - ถนนเลียบคลองส่งน้ำบ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง