วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสุชาญ สมพงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง