วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้ารอบบริเวณงาน ไฟประดับเวที และเครื่องปั่นไฟ ในโครงการ อบต.พบประชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ในโครงการ อบต.พบประชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าเช่าเหมาบริการเต็นท์ เก้่าอี้ ชุดโต็ะกลมพร้อมเก้าอี้ พัดลมไอน้ำ ในโครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านช่างอาร์ม หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดร ใจแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 วัน จำนวน 5 คัน ในโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมิตรภาพ - วัดบุ่งคล้า หมู่ที่ 19 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการย้ายและปรับปรุงถังประปาเหล็กพร้อมระบบสูบจ่าย หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง