วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮร์) เพื่อซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ คลองอีสานเขียว (ลำสำลาย) หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 - ตำบลตะขบ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (เงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างค่าเช่าเต้นท์ เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ในการจัดงานอำเภอเคลื่อนที่และถวายเพลพระ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการไถปรับพื้นที่บริเวณแปลงสาธิตฯ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้าบริเวณรอบแปลงสาธิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 10- 11 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ไปอ่างเขาซาดไปวัดวังรางน้อย หมู่ที่ 9 (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง