วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไร่โคกสูง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาเหล็กกัววาไนท์ตั้งถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์ต่อถังน้ำไฟเบอร์กลาสครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน (เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติกล้อเลื่อน จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง