วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระผลิตประปา (สระข้างวัด) บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติงบปะมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเล็ก ศรีเทพ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง