วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 10- 11 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ไปอ่างเขาซาดไปวัดวังรางน้อย หมู่ที่ 9 (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 (ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังน้ำ ขาตั้งถัง พร้อมอุกปรณ์ประกอบถังพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประชาชนตำบลมะเกลือเก่า เพื่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก หนองปลาซิว หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุทรายกรอง กรวดกรอง คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ระบบประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 - สามแยกบ้านโสกจาน หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง