วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ศพด. สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยเสรีภาพ หมุู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อผ้าผูกประดับในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้้าวสุรนารี สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 นครราชสีมา กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมงานขุดลอกรางน้ำเดิมบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ (ถุงมือยาง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง