วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างทำบานประตู/หน้าต่าง ต่อเติมห้องเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมฯ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณถนนมิตรภาพ - บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างรถบัสทัศนศึกษาสวนสัตว์ ตามโครงการส่งเสิรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็ก ศพด.ต.มะเกลือเก่า กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง