วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงชา - บ้านนายคบ บ้านห้วยใผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซาด - บ้านห้วยไผ่ (ศาลปู่ตา) บ้านห้วยใผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเครื่องเสียงและเช่านั่งร้านฯโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง