วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1 สายข้างวัดมะเกลือเก่า (ลานมวย) - ถนนมิตรภาพ (เงินอุดหนุน โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ทางเข้าหมู่บ้าน) จ่ายขาดเงินสะสม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (งวดที่ 2)