องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :: www.makluakao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
รายงนผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
อำนาจหน้าที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ควบคุมภายใน
การใช้จ่ายเงินสะสม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552

  การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18  ระห...
 
  กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
       พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกิจกรรมรดน้้ำขอพรคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และประธานสภา สืนสานวัฒนธรรมปีใหม่ของไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
 
  โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 "การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
       องค์การบริหารส่วนบลมเกลือเก่า โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562    ระหว่างว...
 
  จดหมายข่าว
            เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ข...
 
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
"กิน เที่ยว มะเกลือเก่า "
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |